Одит на ИТ инфраструктура

Структура на ИТ одита:

1. Да се определи дали ИТ инфраструктурата отговаря на нуждите на бизнеса и дали може да обслужва всички процеси протичащи в дадената компания;

2. Да минимизира риска от повреда, загуба и кражба на информационни ресурси/ данни;

3. Да се оредели ценовата ефективност на ИТ оборудването.

За да бъде един одит ефективен и базирайки се на нашия опит и разбиране, че всичко трябва да бъде финансово оправдано, ние сме развили най-добрите методи за одит на ИТ инфраструктура. За нас е важно да проследим целия процес затова интервюираме Вас, Вашите мениджъри и Вашите служители с набор от б базови въпроса. Когато проучването приключи, стигаме до техническата част на одита. Инвентаризира се целия наличен хардуер, софтуер, проследяват се съответствията с лицензионните изисквания. На тази база се изготвя анализ, в който се идентифицират слабостите и произтичащите от тях рискове, оценява се текущото състояние и се изготвят препоръки за цялостно развитие и за предприемане на необходимите дейности за корекция.

Благодарение на препоръките и предприетите действия се обезпечава ИТ инфраструктурата, рисковете се свеждат до минимум и може да бъдете убедени, в това че Вашата компания отговаря на стандартите, разполага с най- ефективните софтуер и хардуер и е защитена максимално.